NS-CRM – System klasy CRM

CRM Customer Relationship Management to strategia biznesowa polegająca na budowaniu stałych związków z klientami, oraz zarządzaniu kontaktami z nimi w celu uzyskania długotrwałych korzyści. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z tak rozumianą strategią firma PROGENS wprowadziła na rynek aplikację, której głównym zadaniem jest pomoc w realizacji wyżej wymienionej strategii.

NS-CRM to program, którego zadaniem jest:

 • pomoc w kompleksowej obsłudze klientów
 • wspieranie zarządzania kontaktami z klientami
 • budowa ‚bazy wiedzy’ o klientach,
 • szybki dostęp do informacji o klientach i zdarzeniach związanych z ich obsługą
 • sterowanie przepływem pracy i informacji pomiędzy pracownikami
 • poprawa komunikacji wewnętrznej
 • wspomaganie zarządzania jakością
 • wspieranie zarządzania dokumentami
 • scentralizowane przechowywanie kopii dokumentów (umów, ofert, zamówień, aneksów protokołów, reklamacji itp …)
 • wspomaganie planowania zadań i kontrola realizacji planów
 • rozliczanie pracy pracowników i postępu w realizacji zadań
 • zapewnienie aktualności i spójności danych o klientach
 • uporządkowanie informacji o toczących się sprawach i wykonanych czynnościach
 • wykluczenie przechowywania sprzecznych informacji
 • zapewnienie lojalności istniejących klientów

Program NS-CRM występuje w trzech wersjach:

 • STANDARD – wersja programu przeznaczona dla małych firm pozwalająca na prowadzenie rejestracji spraw i czynności, prowadzenie bazy kontrahentów i osób kontaktowych , z wykorzystaniem przejrzystego interfejsu zgodnego ze standardem Windows. Program współpracuje z plikową bazą danych Paradox umożliwiającą równoczesną pracę wielu użytkowników. Programy zostały przetestowane na sytemach Windows: 95 (z Internet Explorer 4.0), 98, 2000 i XP.
 • EXTENDED – wersja przeznaczona dla małych i średnich firm, zawierająca w sobie funkcjonalność wersji standardowej rozszerzoną o wiele dodatkowych własności przydatnych do lepszego zarządzania bazą klientów. Poza rozszerzoną funkcjonalnością program może współpracować z bazą plikową Paradox lub z serwerami baz danych SQL: SQLServer firmy Microsoft lub InterBase firmy Borland z wykorzystaniem interfejsu ODBC (możliwe jest dostosowanie programu do współpracy z innymi serwerami baz danych, które potrafią obsługiwać interfejs ODBC).
 • ENTERPRISE – wersja programu zawierająca pełną funkcjonalność dostępną w programie NS-CRM, przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Oprócz pełnej funkcjonalności obsługi spraw, czynności i kontrahentów, wersja ta umożliwia planowanie i generowanie zadań do wykonania w przyszłości, łączenie je w plany wraz z możliwością późniejszego porównania z wykonaniem. Program może współpracować z bazami SQL: Informix, SQLSerwer, InterBase z wykorzystaniem dedykowanych sterowników, które zapewniają szybki i efektywny dostęp do informacji przy pracy wielostanowiskowej.

Szczegółowa funkcjonalność poszczególnych wersji:

STANDARD

 • Prowadzenie kartoteki kontrahentów zawierającą pełne dane teleadresowe, dane o firmie, branży, sektorze i wiele innych jak np. dzielenie klientów na oddziały
 • Ewidencja danych korespondencyjnych wraz z numerem konta i banku kontrahenta
 • Możliwość wysłania bezpośrednio z programu poczty e-mail do kontrahenta lub osoby kontaktowej (z wykorzystaniem domyślnego w systemie Windows klienta poczty internetowej) oraz wywołanie przeglądarki ze stroną WWW firmy.
 • Automatyczne łączenie sprawy i czynności podczas wysyłania poczty elektronicznej przez wykorzystanie kreatora poczty e-mail
 • Ewidencja osób kontaktowych pracujących u danego kontrahentach z mozliwością wybrania głównej osoby kontaktowej
 • Definiowalny słownik statusów i kategorii kontrahentów
 • Wprowadzanie dowolnego opisu dla kontrahentów, osób, pracowników,spraw i czynności w celu zmaksymalizowania ilości przechowywanych informacji w bazie danych;
 • Powiązanie kontrahenta z pracownikiem. Umożliwia to przeglądanie pracownikowi listy tylko swoich klientów przez co program staje się bardziej przejrzysty i łatwiejszy w obsłudze.
 • Możliwość wyszukiwania kontrahentów wg. dowolnych warunków wyszukiwania po większości pól danych opisujących kontrahentów, osoby, sprawy i czynności.
 • Definiowanie grup kontrahentów z możliwością łączenia i zagnieżdżania grup
 • Zapisywanie raz wprowadzonych warunków wyszukiwania w bazie w celu ich ponownego użycia bez konieczności ponownego definiowania. Pełna funkcjonalność filtrów jest dostepna nie tylko dla kartoteki kontrahentów lecz zarówno dla kartotek osób kontaktowych, pracowników jak i spraw i czynności.
 • Przeglądanie spraw i czynności w postaci hierarchicznej z wykorzystaniem graficznego interfejsu Windows w postaci wielu list:
  • Moi klienci-sprawy, Klienci-sprawy, Klienci-moje sprawy
  • Grupy i klienci, Moi klienci, Klienci, Grupy klientów, Klienci w grupach
  • Moje sprawy, Sprawy
  • Pracownicy-klienci, Prowadzący-klienci, Realizujący-klienci,
  • Wykonujący-sprawyProwadzący, realizujący, pracownicy;
  • (w przypadku dodatkowego oprogramowania bazy proguktów lub modeli produktów możliwe jest przeglądanie list Klienci-produkty, Produkty);
 • Listy wyświetlane są w postaci dwóch list z końcowym efektem pokazującym wykonane sprawy i czynności zależnie od wybranego typu listy
 • Wyszczególnienie w postaci graficznej na listach statusu sprawy oraz priorytetu sprawy
 • Sortowanie rosnące lub malejące elementów na listach wg. podstawowych danych, np. alfabetycznie wg. nazwiska-imienia, identyfikatora klientów i osób lub wg priorytetu, statusu, nazwy, typu lub chronologicznie spraw
 • Przegląd jednocześnie kilku zaczytanych list w oknie programu. Przejście od jednej do innej listy wymaga jednego kliknięcia myszką.
 • Szybkie wyszukiwanie elementów w na liście (znajdującej się w pamięci komputera) bez konieczności sięgania do bazy danych.
 • Zapisywanie domyślnie używanej listy wywoływanej automatycznie na starcie programu z zadanym warunkiem wyszukiwania i sortowania
 • Przeglądanie najważniejszych danych o kliencie i osobach kontaktowych, sprawie i czynności bezpośrednio w oknie głównym programu, bez konieczności wywoływania kartotek
 • Prowadzenie kartoteki osób kontaktowych klientów z ewidencją danych teleadresowych, dowolnego opisu, zajmowanych stanowisk, działu lub funkcji w firmie z możliwością dowolnego wyszukiwania i zapisywania warunków wyszukiwania jak w kartotece klientów
 • Kartoteka pracowników z danymi jak dla osób kontaktowych
 • Zakładanie i prowadzenie spraw powiązanych z klientem lub grupą klientów, będących zamkniętą całością wielu wykonanych czynności przez osoby realizujące. Możliwość określenie nazwy i słownikowego typu sprawy jak i jej atrybutów: daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia, bieżącego statusu, postępu i definiowalnego etapu sprawy oraz miejscem na dowolny opis
 • Określenie osoby prowadzącej i realizującej sprawę, z możliwością przekazania sprawy do realizacji przez inną osobę z miejscem na krótką notatkę z informacją o przekazaniu sprawy. Przechowywana jest także informacja o osobie rejestrującą daną sprawę w programie
 • Rejestracja czynności wykonanych w ramach sprawy, z określeniem osoby wykonującej, daty i godziny wykonania, nazwy i słownikowego typu czynności
 • Drukowanie raportów z zarejestrowanych spraw i podległych im czynności pogrupowanych wg typów, kontrahentów lub chronologicznie z możliwością zadania dowolnego warunku wyboru na sprawie
 • Możliwość zapisania przygotowanych wydruków na dysku, ponowne ich otwarcie i wydrukowanie w dogodnym dla użytkownika momencie. Zanim wydruk zostanie wysłany na drukarkę użytkownik może sprawdzić całość wydruku na ekranie monitora
 • Słownik użytkowników programu powiązanych z bazą pracowników firmy, określeniem niezależnego od systemu Windows loginu i hasła użytkownika. Możliwość nadawania użytkownikom uprawnień administratora, który posiada uprawnienia do słownika użytkowników oraz innych funkcji administracyjnych
 • Nadawanie użytkownikom osobnych uprawnień do dodawania, zmiany oraz usuwania kontrahentów, osób kontaktowych, spraw i czynności oraz do zmiany słowników typów spraw i czynności
 • Szeroka parametryzacja programu pozwalająca dostosować program do potrzeb firmy
 • Dostosowanie wyglądu okna głównego, włącznie z definiowaniem przez użytkownika własnych skrótów klawiszowych do opcji menu
 • Pozycjonowanie okien na ekranie monitora, z możliwością zapisu przez uzytkownika wybranej pozycji dla różnych rozdzielczości ekranu. Ponownie otwarte okienko zostanie ustawione w pozycji uprzednio zapisanej
 • Wykonywanie przez administratora kopii bazy bezpośrednio z programu (dla baz plikowych Paradox) oraz optymalizacja bazy także z programu
 • Znakowanie danych jako danych archiwalnych. Umożliwia to ograniczenie ilości wyszukiwanych danych bez ich utraty. Dostęp do danych archiwalnych wymaga od użytkownika zaznaczenia opcji archiwum w warunkach wyszukiwania, a będą one widoczne jak bieżące dane w systemie
 • Możliwość pracy na wielu bazach danych istniejących w firmie, będących bazami programu NS-CRM. W zależności o ustawień użytkownik ma możliwość wyboru bazy, na której chce pracować, podczas etapu logowania do programu; (korzystanie z tej opcji jest możliwe po kontakcie ze sprzedawcą)
 • Możliwość szyfrowania bazy danych (baz plikowych Paradox) w celu zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych do plików
 • Możliwość oprogramowania specyficznych akcji wykonywanych na życzenie klienta, powiazanych z czynnościami rejestrowanymi w programie NS-CRM. Prowadzenie specyficznej bazy produktów lub typów produktów bezpośrednio w programie, włącznie z powiazaniem produktów z prowadzonymi sprawami.


EXTENDED

 • Pełna funkcjonalność wersji STANDARD , dodatkowo jak niżej
 • Przeglądanie spraw i czynności wprowadzonych dla kontrahenta bezpośrednio w oknie kontrahentów w celu lepszej analizy wprowadzonych danych
 • Prowadzenie ewidencji danych finansowych kontrahentów, umożliwiające badanie trendów przychodów i zysków kontrahenta. Umożliwia to m. in. pozyskanie informacji kiedy (w jakich okresach roku) kontrahent dysponuje zasobami pieniężnymi oraz czy jego sytuacja finasowa jest stabilna
 • Ewidencja finansów (wypracowanego zysku i uzyskanej marży) związanych z daną sprawą.
 • Przeglądanie spraw i czynności w postaci tabelarycznej z możliwością wyszukiwania spraw i czynności wg priorytetu, statusu, typu, kontrahenta oraz osób prowadzących i realizujących dane sprawy. Bezpośrednio z listy można przeglądać pełne dane dotyczące sprawy jak i wykonanych w jej zakresie czynności
 • Przeglądanie spraw i czynności w formie kalendarza miesięcznego, bezpośrednio w oknie głównym programu. Przejrzysty widok miesiąca i wybranego dnia z wyszczególnieniem godzin rozpoczęcia i czasu trwania czynności
 • Szybkie wydruki z miesięcznej realizacji spraw oraz dziennego wykonania czynności
 • Definiowanie własnych pól danych w bazie kontrahentów, osób, spraw i czynności, widocznych dla wszystkich użytkowników programu (w zależności od uprawnień)
 • Definiowanie słowników do pól definiowalnych, pozwalające ujednolicić wprowadzane dane w tych polach
 • Wyszukiwanie kontrahentów, osób, spraw i czynności także wg danych z pól definiowalnych
 • Generowanie przypomnień na określoną datę i godzinę. Wykorzystanie przypominacza nie pozwoli zapomnieć o żadnej ważnej, zaplanowanej czynności
 • Tworzenie harmonogramu przypomnień w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym dla czynności realizowanych cyklicznie
 • Możliwość powiązania przypomnienia z istniejącymi sprawami lub czynnościami
 • Dźwiękowe i wyskakujące powiadomienie z możliwością przesuniecia o określony odstęp czasu oraz natychmiastowego dostępu do sprawy lub czynności jeżeli przypomnienie zostało powiązane
 • Predefiniowana czynność E-MAIL powiązana bezpośrednio z wysłaniem poczty elektronicznej na adres kontrahenta lub do osoby kontaktowej klienta
 • Wysyłanie bezpośrednio z programu grupowej poczty elektronicznej do kontrahentów, osób kontaktowych kontrahenta lub do pracowników własnej firmy
 • Generowanie korespondencji seryjnej do dowolnie wybranej grupy klientów z wyborem dowolnych danych opisujących kontrahenta i/lub osoby kontaktowej klienta; Generowanie korespondencji bezpośrednio w programie w programie Microsoft Word
 • Zapisywanie wybranych osób i klientów oraz pól przekazywanych danych w szablonach korespondencji seryjnej
 • Nadawanie osobnych uprawnień do zmian danych w prowadzonych kontrahentach, własnych lub prowadzonych przez innego pracownika spraw i czynności
 • Uśpienie nieużywanego programu do traya (minimalizacja do ikony w schowku systemowym), z automatycznym odświeżeniem danych na liście po przywróceniu programu
 • Nadawanie uprawnień do danych dodatkowych (znajdujących się na zakładkach okien) niezależnie dla prowadzonych i prowadzonych przez innych pracowników kontrahentów, spraw oraz czynności. Dozwolone jest także nadawanie uprawnień do danych dodatkowych w kartotekach pracowników i osób kontaktowych
 • Współpraca z SQL-owymi serwerami baz danych takimi jak: SQLServer firmy Microsoft lub InterBase firmy Borland z wykorzystaniem interfejsu ODBC (możliwe jest dostosowanie programu do współpracy z innymi serwerami baz danych, które potrafią obsługiwać interfejs ODBC)


ENTERPRISE

 • Pełna funkcjonalność wersji STANDARD i EXTENDED , dodatkowo jak niżej
 • Prowadzenie kartotek planów z ustalaniem dat planowanego i rzeczywistego rozpoczęcia i zakończenia, statusu, postępu wykonania wraz z możliwością powiązania planu z wybranym kontrahentem. Plany zawierają także możliwość wprowadzania dowolnego opisu, planowanych zysków i marż, określania prowadzącego wraz z przekazniem planu innej osobie do dalszego wykonywania
 • Kartoteka zadań do wykonania w przyszłości z możliwością podpinania zadań do planu. Zadania mogą istnieć jako niezależne lub będące częścią większego planu, zdefiniowanego w kartotece planów. Zadania opisywane są przez datę rozpoczęcia, planowanego czasu wykonania, statusu wykonania oraz osoby przeznaczonej do realizacji tego zadania i ewentualnych zysków i marży
 • Definiowanie zadań do wykonania w ramach planu
 • Przeglądanie z poziomu planów lub zadań spraw i czynności wykonych w ramach planu lub zadania
 • Definiowanie przypomnień powiązanych z planem lub zadaniem bezpośrednio z kartotek lub z harmonogramu przypomnień
 • Definiowanie własnych pól danych w kartotekach planów i zadań, widocznych u wszystkich użytkowników programu wraz z określaniem dla nich wartości słownikowych
 • Drukowanie raportów z planów oraz raportu z realizacji wybranego planu (wydruk planu i związanych z nim spraw)
 • Wyszukiwanie planów i zadań w kartotekach wg większości pól je opisujących wraz z polami definiowalnymi
 • Przeglądanie planów i zadań w formie kalendarza miesięcznego, bezpośrednio w oknie głównym programu. Przejrzysty widok miesiąca i wybranego dnia z wyszczególnieniem planowanych godzin rozpoczęcia i czasu trwania zadania
 • Definiowanie dowolnej liczby dodatkowych kontaktów w kartotekach kontrahentów
 • Szyfrowanie załączników do sprawy na zadane hasło. Odczytanie załącznika jest możliwe tylko po podaniu poprawnego hasła
 • Kojarzenie spraw z wybranym zadaniem planu z możliwością późniejszego sprawdzenia zaplanowanych zadań z rzeczywistym wykonaniem
 • Wybór osoby kontaktowej kontrahenta do kontaktowania się w ramach danej sprawy wraz z bezpośrednim dostępem do danych osoby kontaktowej z okna sprawy. W oknie głównym możliwe jest przeglądanie osób kontaktowych kontrahenta dla wybranej sprawy
 • Automatyczne generowanie zawiadomień (przypomnień) podczas przekazania sprawy do innego pracownika oraz informacji zwrotnej o przeczytaniu zawiadomienia przez adresata
 • Generowanie przypomnień nie tylko dla siebie lecz także dla innych pracowników
 • Wydruki z dziennego i miesięcznego wykonania spraw i czynności
 • Analizowanie realizacji planów, spraw i czynności z rozpisaniem na dni miesiąca : ilości realizowanych spraw, wykonych czynności. Wybór analizy dla konkretnego prowadzącego lub realizatora, kontrahenta, typu sprawy lub czynności
 • Analizowanie planowanych i wykonanych prac z podziałem na pracowników w danym miesiącu
 • Przegląd tabelaryczny katalogów kontrahentów, osób, pracowników, planów, zadań, spraw i czynności z możliwością exportowania wybranych danych z kartotek do arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Standaryzacja i znaczne przyśpieszenie wprowadzania spraw i czynności poprzez definiowanie ciągów czynności dla standardowych spraw prowadzonych w firmie. Automatyczne uzupełnianie pól danych i wprowadzanych czynności w ramach sprawy, wg definicji wprowadzonej w słowniku ciągów czynności wraz z wywoływaniem akcji skojarzonych z czynnościami
 • Definiowanie hierarchicznej struktury uprawnień do informacji, pozwalającej ukryć prowadzone sprawy przed pracownikami niższego szczebla
 • Współpraca z SQL-owymi serwerami baz danych SQLSerwer, InterBase, Informix (inne do uzgodnienia) poprzez dedykowane, szybkie i wydajne sterowniki pozwalające na bardzo wydajną pracę wielu użytkowników

Wybrane prezentacje NS-CRM

 • okno główne programu
 • uprawnienia
 • kartoteka kontrahentów
 • akcje marketingowe
 • przeglady tabelaryczne
 • parametry programu
 • analiza wykonania zaplanowanych zadań

Cennik

W sprawie cennika prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Dokumenty

Możliwe do pobrania pliki :

 • folder reklamowy NS-CRM
 • broszura NS-CRM

Demo

W celu uzyskania wersji demo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.